Otomotiv Sektörü Gelişim Araçları

VDA 6.3 PROSES DENETİMİ EĞİTİMİ

Amaç : VDA 6.3 Proses Denetimi; üretim şirketlerinin proseslerindeki kontrolleri değerlendirmek ve iyileştirmek için Alman Otomotiv Endüstrisi Derneği-VDA tarafından geliştirilen proses bazlı denetim standardıdır. VDA 6.3 gerek ISO 9001 ve gerekse de otomotiv endüstrisi Müşteri Özel İsteklerindeki değişiklikleri yansıtmak amacıyla kapsamlı olarak revize edilmiştir.  VDA 6.3. standardı, her hangi bir organizasyon tarafından hem iç proses denetimlerinde hem de mevcut ve potansiyel tedarikçilerini değerlendirmek için kullanılabilir. Özellikle Alman kökenli OEM ’ler tedarik zincirini daha fazla sorgulamaya başlıyor.  Bu nedenle Daimler AG, BMW AG, Mercedes, VW gibi ana sanayiler  kendi tedarikçilerinin Proses Denetçisi yetkinliklerini “VDA 6.3 Proses Denetimi” isteklerine göre değerlendiriyorlar. Yeni tedarikçi seçiminde ve ön değerlendirmesinde gereksiz bürokrasinin azalması ve daha etkin ön değerlendirme imkanı yaratıldı. Değerlendirmelerde daha etkin “Proses Kabiliyetleri Puanlaması” nı içeren puanlama modeli uygulanmaya başlandı.  Bu eğitimde, VDA 6.3 Proses Denetimini başarıyla anlamak ve uygulamak içingerekeli teorik ve pratik bilgiler uygulamalarla aktarılacaktır.
 

VDA 6.5 ÜRÜN DENETİMİ EĞİTİMİ

Amaç: VDA 6.5 Ürün Denetimi; gerek işletme içindeki ve gerekse dışta üretilen ürünlerin kalite seviyesini süreç zinciri içinde değerlendirmek ve iyileştirmek için Alman Otomotiv Endüstrisi Derneği-VDA tarafından geliştirilen ürün bazlı denetim standardıdır. Artan müşteri özel istekleri, emniyet şartları, yasal zorunluluklar ve benzer şekilde artan elektronik bileşenler ve bunları yöneten yazılımlar ürünün karmaşıklığını günden güne arttırmaktadır. Son kullanıcı beklentileri de artık sadece şartnamelere bağlı kalmamaktadır. Araç üreticilerinden ve yan sanayisinden, ürün özelliklerini kendi sorumlulukları dahilinde üründe tanımlamaları ve yansıtmaları talep edilmektedir. Bu da, ürün denetiminin uygulanışına da dikkat çekmektedir. Önleyici kalite planlaması metodunun tutarlı şekilde uygulanmasıyla, ürünün kalitesi güvenceye alınmaktadır. Bu nedenle, ürün denetimiyle sadece belirlenmiş kaliteyi güvenceye alma beklenmemekte, ilaveten ispat etme görevi de beklenmektedir.  Özellikle Alman kökenli OEM ’ler tedarik zincirini daha fazla sorgulamaya başlıyor.  Bu nedenle Daimler AG, BMW AG, Mercedes, VW gibi ana sanayiler  kendi tedarikçilerinin ürün kalitesini güvence altına almalarını “VDA 6.5 Ürün Denetimi” isteklerine göre değerlendiriyorlar. Söz konusu “VDA 6.5 Ürün Denetimi” Eğitimi ile rasyonel ve ekonomik bakış noktalarının etkisiyle ürün denetimini başarıyla uygulamak için gerekli teorik ve pratik bilgiler uygulamalarla aktarılacaktır.

SÜREÇ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Amaç : Yaşanan küresel krizler ve artan rekabet ortamında kuruluşların varlıklarını ve gelişimlerini sürdürmeleri; mevcut kaynakları ve girdileri en verimli ve en etkin biçimde kullanmalarına ve süreçlerini sürekli olarak iyileştirmelerine bağlıdır. ISO 9001 KYS standardının yayınlanması ile de bu konu çok daha fazla önem kazanmış olup, önemli bir gereklilik haline gelmiştir. Bu eğitimin amacı, Süreçlerin tanımlanması, Yönetimi ve sürekli iyileştirilmesinin uygulamalarla birlikte katılımcılara aktarılmasıdır.

GLOBAL 8D (G8D) EĞİTİMİ

 Amaç : FORD’ un Global 8D (Disiplin) ya da adım’ dan oluşan standartlaştırılmış problem çözme yöntemine G8D denir. G8D problemi tanımlamayı ve anlamayı araştırır. Bir sürecin, neden hedef değerler dışına çıktığını sorarak, kök nedenlerin tanımlanmasını ve uygun düzeltici faaliyetlerin uygulanmasını sağlar. Böylece, G8D süreci sistemleri de değiştirebilir ve aynı problemin ya da benzeri problemlerin tekrar etmesini de önler. Bu eğitimde, G8D problem çözme sürecini başarıyla anlamak, katılmak ve uygulamak için gerekeli teorik ve pratik bilgiler uygulamalarla aktarılacaktır.

İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (APQP) ve ÜRETİM PARÇASI ONAY SÜRECİ (PPAP) EĞİTİMİ

Amaç : Müşteriye sunulması amaçlanan yeni bir ürünün devreye alınmasıyla ilgili olarak, kavram geliştirmeden (müşteri talebinin gelmesinden) başlayıp seri üretime geçilmesiyle sonuçlanan İleri Ürün Kalite Planlaması ve Üretim Parçası Onay Sürecinin yönetimiyle ilgili yöntem ve gereklilikleri aktarmaktır. Otomotiv Sektörüne özgü ve ana sanayi firmalarının beklentileri ile IATF 16949 Otomotiv KYS Standardının ilgili gerekliliklerine de uygun yöntemlerin geliştirilmesini sağlayacak şekilde İleri Ürün Kalite Planlaması ve Üretim Parçası Onay Sürecinin kurulması ve geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

HATA TÜRLERİ VE ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) EĞİTİMİ

Amaç: Otomotiv sektörü başta olmak üzere, tüm tedarik zinciri boyunca üretim yapan diğer tüm sektörlerde de, hem ürün tasarımı hem de proses tasarımı aşamalarında gerçekleştirilebilen FMEA çalışmaları, tasarlanan ürün veya proseslerle ilgili olası hata türlerini, problemleri tespit etmek ve bunların kök nedenlerini ortadan kaldırmak için kullanılan en etkili önleyici araçtır. Sistematik bir fonksiyonlararası ekip faaliyeti olan FMEA çalışmalarının yöntemlerini uygulamalarla destekli olarak aktararak edinilen bilgileri işlevsel kılmak, bu eğitim programının ana amacıdır.

ÖLÇÜM SİSTEMLERİ ANALİZİ (MSA) EĞİTİMİ

Amaç : Ölçüm sistemleri; ölçülen değişken, ölçüm cihazı, kullanılan yöntem, ölçüm cihazının kalibrasyon durumları ve ölçüm belirsizlikleri, çevresel faktörler, ölçüm yapan kişilerin bilgi, beceri ve deneyimleri vb. gibi bir çok öğeden oluşmaktadır. Ölçüm sürecindeki istenilen ve istenilmeyen çeşitli etmenler ölçüm işleminin sonucunu etkiler. Buna bağlı olarak, vereceğimiz kararların ve alacağımız aksiyonların istenilen sonuçlara ulaşması ancak ölçüm sistemlerinin doğru anlaşılması ve kontrol altına alınmasıyla mümkün olabilir. Bu yüzden eğitimimizde, proseslerimizdeki, ölçüm işlemi sonucunda elde ettiğimiz verilerin ne kadar sağlıklı olduğunun analizinin yapılmasına; ölçüm sisteminin ne derecede yeterli olduğunun istatistiksel teknikler ile ortaya çıkarılmasına dair pratik bilgiler uygulamalarla aktarılacaktır.

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL (İPK-SPC) EĞİTİMİ

Amaç : İstatistiksel Proses Kontrol, modern istatistiksel teknikleri kullanarak prosesteki değişkenliği kontrol altında tutmak, hatta azaltmak ve prosesi sürekli iyileştirmek için kullanılan en etkili araçlardan biridir. Bu eğitimin hedefi, İstatistiksel Proses Kontrol ile ilgili temel teknikleri pratik bilgilerle ve uygulamalarla katılımcılara aktarmaktır.

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JIT) SİSTEMİ EĞİTİMİ

Amaç : Japon Otomotiv Endüstrisinden TOYOTA Motor Co.’da T.OHNO tarafından geliştirilen TOYOTA Üretim Sistemi; Tam Zamanında Üretim (TZÜ) Sistemi olarak da tanımlanmaktadır. TZÜ sisteminde gereken parçaların, gerekli miktarda ve gerekli zamanda üretilmesi esastır. Bu seminerde TZÜ sistemi ve onun bileşenleri olan israf, stokların azaltılması, küçük partilerle üretim, hazırlık sürelerinin düşürülmesi, itme-çekme sistemleri ve Kanban kavramları uygulamalarla tanıtılacaktır.

SÜREKLİ GELİŞME (KAIZEN) EĞİTİMİ

Amaç : Işletmelerde hep daha iyiye ulaşma çabalarının sonucu olarak Sürekli Gelişme (KAIZEN) kültürünü oluşturmak.

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) EĞİTİMİ

Amaç : Günümüzde işletmelerin kar etmesi ve varlığını sürdürmesinde en önemli rekabet avantajı olan KALİTE kavramını, uygulamalarını ve temel prensiplerini tanıtmak. 

Yorumlar kapatıldı.